Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Sweet! Digital handelend onder de naam Sweet! Digital Agency een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten. 2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Sweet! Digital Agency verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Sweet! Digital Agency en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sweet! Digital Agency opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Sweet! Digital Agency zijn geheel vrijblijvend. 2. Het ondertekenen van een door Sweet! Digital Agency uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Sweet! Digital Agency. 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Sweet! Digital Agency blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Sweet! Digital Agency. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sweet! Digital Agency zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sweet! Digital Agency niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sweet! Digital Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sweet! Digital Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sweet! Digital Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sweet! Digital Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sweet! Digital Agency zijn verstrekt, heeft Sweet! Digital Agency  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Sweet! Digital Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sweet! Digital Agency is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sweet! Digital Agency kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sweet! Digital Agency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien door Sweet! Digital Agency of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 7. Opdrachtgever vrijwaart Sweet! Digital Agency voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwikkeling van webprojecten of een nieuwe online marketing analyse door Sweet! Digital Agency voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een verwachte levertijd afgesproken voor het product. 2. Sweet! Digital Agency heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden werkzaamheden od onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Sweet! Digital Agency onderhouden of onwikkeld worden, zonder dat daar door Sweet! Digital Agency uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor gegeven is. 3. Sweet! Digital Agency heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Sweet! Digital Agency gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 4. Sweet! Digital Agency heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. Sweet! Digital Agency gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten. 2. Mocht Sweet! Digital Agency onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Sweet! Digital Agency alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Sweet! Digital Agency een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 3. Door Sweet! Digital Agency gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt.
 2. Overmacht1. Sweet! Digital Agency aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Sweet! Digital Agency als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Sweet! Digital Agency alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Sweet! Digital Agency geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Sweet! Digital Agency tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Sweet! Digital Agency minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Sweet! Digital Agency is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 7 werkdagen na het verzenden van de factuur door Sweet! Digital Agency het verschuldigde bedrag te voldoen. 2. In genoemde gevallen behoudt Sweet! Digital Agency zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (7 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Sweet! Digital Agency. 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Sweet! Digital Agency een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Sweet! Digital Agency hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 6. Indien Sweet! Digital Agency abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Sweet! Digital Agency het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Sweet! Digital Agency heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Het eigendom van door Sweet! Digital Agency verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Sweet! Digital Agency, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Sweet! Digital Agency hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Sweet! Digital Agency gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 2. Sweet! Digital Agency behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 3. Al het door Sweet! Digital Agency vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sweet! Digital Agency niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

  11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Sweet! Digital Agency bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Sweet! Digital Agency weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Sweet! Digital Agency op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Sweet! Digital Agency of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Sweet! Digital Agency. 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Sweet! Digital Agency slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sweet! Digital Agency voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 3. Opdrachtgever vrijwaart Sweet! Digital Agency voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Sweet! Digital Agency. 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Sweet! Digital Agency kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 5. Sweet! Digital Agency is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. 6. De opdrachtgever dient Sweet! Digital Agency terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Sweet! Digital Agency geleden schade. 7. Sweet! Digital Agency is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. 8. Sweet! Digital Agency is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling

 1. Sweet! Digital Agency heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Sweet! Digital Agency niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sweet! Digital Agency zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Sweet! Digital Agency kan worden verlangd. 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Sweet! Digital Agency gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Sweet! Digital Agency noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Sweet! Digital Agency , waarna Sweet! Digital Agency deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Sweet! Digital Agency binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Sweet! Digital Agency behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig

 1. Sweet! Digital Agency zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Sweet! Digital Agency. 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Sweet! Digital Agency zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 3. Sweet! Digital Agency is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Sweet! Digital Agency behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Sweet! Digital Agency te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sweet! Digital Agency en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. .

18. Eigendomsrecht De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Sweet! Digital Agency tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.